คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

1. พลโท  หัสฎี
วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผนที่ทหาร/ทำการแทน ประธานกรรมการ
2. พลตรี บรรเจิด รามโกมุท รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร/กรรมการ
3. นางพิมพร โอวาสิทธิ์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ/กรรมการ
4. นางสาวจิรพรรณ ประภาทรง ผู้แทนกระทรวงการคลัง/กรรมการ
5. พลตรี ทนงค์ ลีฬหากาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย/กรรมการ
6. นาวาเอกหญิง เรืองอุไร รักษ์หิรัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี/กรรมการ
7. พันเอก สุธี ยรรยงเวโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน/กรรมการ
8. พันเอก ชาคร บุญภักดี นายทหารฝ่ายเทคนิค กรมแผนที่ทหาร/กรรมการและเลขานุการ