คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

1. พลโท บรรเจิด
รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร/ทำการแทน ประธานกรรมการ
2. พลตรี ชาคร บุญภักดี รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร/กรรมการ
3. นายส่งเสริม รุ่งรักสกุล ผู้แทนสำนักงบประมาณ/กรรมการ
4. นางสาวจิรพรรณ ประภาทรง ผู้แทนกระทรวงการคลัง/กรรมการ
5. พลตรี ทนงค์ ลีฬหากาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย/กรรมการ
6. นาวาเอกหญิง เรืองอุไร รักษ์หิรัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี/กรรมการ
7. พันเอก สุธี ยรรยงเวโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน/กรรมการ
8. พันเอก เอื้อมเกียรติ เจริญสม นายทหารฝ่ายเทคนิค กรมแผนที่ทหาร/กรรมการและเลขานุการ