หน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูล สำนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

 • หัวข้อที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
 • หัวข้อที่ 2 ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
 • หัวข้อที่ 3 โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
 • หัวข้อที่ 4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน
 • หัวข้อที่ 5 วัตถุประสงค์จัดตั้ง  พันธกิจ  และวิสัยทัศน์
 • หัวข้อที่ 6 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
 • หัวข้อที่ 7 โครงการลงทุนสำคัญ
 • หัวข้อที่ 8 การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา
 • หัวข้อที่ 9 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 • หัวข้อที่ 10 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด
 • หัวข้อที่ 11 กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
 • หัวข้อที่ 12 สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน