ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

พันเอก พสิษฐ์  พัดเจริญ
ฝทน.ผท.ทหาร/ผอ.สทอ.