วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ ที่มีข้อมูลทางแผนที่ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ

 

พันธกิจ (Mission)

  • - ผลิตภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข
  • - ผลิตแผนที่ฐานและแผนที่เชิงเลข มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ ๑ : ๒๕๐,๐๐๐
  • - ผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
  • - สำรวจวางหมุดหลักฐานตามความต้องการของผู้รับบริการ
  • - ให้บริการการบินสำรวจและบินถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข
  • - ให้บริการภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ข้อมูลทางแผนที่ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลหมุดหลักฐานทางแผนที่
  • -  ศึกษา วิจัย และพัฒนา เกี่ยวกับการสำรวจทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ และการจัดทำข้อมูลทาง  แผนที่ รวมทั้งระบบจัดเก็บ และการให้บริการข้อมูลทางแผนที่

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ การให้บริการในการบินถ่ายภาพทางอากาศ  การผลิต
ผลพลอยได้อันเกิดจากการผลิตภาพถ่ายทางอากาศหรือแผนที่ การรับวิทยาการอันเกี่ยวกับการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ  การวิจัยและพัฒนาในการผลิตและแก้ไขแผนที่จากรูปถ่ายหรือภาพถ่ายทางอากาศ ทั้งนี้ เพื่อจำหน่ายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาต่างๆ และเอกชน