ส.ค.๖๐

อ่าน 138 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลแก้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

2.  ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ