Author: เจ้าหน้าที่ สทอ.

ประกาศ ชี้แจงเรื่องปรับราคาผลิตภัณฑ์เดิมและราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

ปรับราคาผลิตภัณฑ์เดิมและราคาผลิตภัณฑ์ใหม่ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

ประกาศสำนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ กรมแผนที่ทหาร เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

คำสั่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ เรื่อง จ้างบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คำสั่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ เรื่อง จ้างบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ประจำเดือน ต.ค.60 – ก.ย.61 ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ประจำเดือน ต.ค.61 – ก.ค.62

2. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค.60 – ก.ย.61 ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค.61 – ก.ค.62

ก.ย.60

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลแก้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 2.ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการบริหารงบประมาณ

ส.ค.๖๐

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลแก้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 2.  ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ

ก.ค.๖๐

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลแก้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 2.  ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ

มิ.ย.๖๐

ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 การเปิดเผยข้อมูลแก้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน                     ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ