Author: admin

เม.ย. 60

ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ click เพื่อโหลดเอกสาร PDF

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๗๕,๘๑๑.๐๒.- บาท

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๒ รายการ วันที่กำหนดราคากลาง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๒๗๕,๘๑๑.๐๒.- บาท เป็นเงิน ๒๗๕,๘๑๑.๐๒.- บาท click ที่นี่เพื่อโหลดเอกสาร PDF ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๖๔,๒๖๓.๕๗ บาท

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๒๖๔,๒๖๓.๕๗ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๖๔,๒๖๓.๕๗ บาท Click เพื่อโหลดเอกสาร PDF ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

พลโท กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด การสัมมนา เรื่อง ระบบบริหารจัดการโครงข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียม GNSS อย่างต่อเนื่อง ( GNSS CORS network )

พลโท กฤษฎิ์  ยิ้มสู้ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด การสัมมนา เรื่อง ระบบบริหารจัดการโครงข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียม GNSS อย่างต่อเนื่อง ( GNSS CORS network ) ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐